All Stories

Giỗ Mạc Cửu lần thứ 278 (1735 – 2013)

Kỷ niệm 278 năm ngày mất của Đức khai trấn Mạc Cửu (1735 – 2013), là người có công đầu trong việc hình thành đất Hà Tiên. Ghi nhận công ơn to lớn của ông, hàng năm nhân dân Hà…