Con cháu Mạc Thiên Tích và nhà Nguyễn

Category: Họ Mạc và Hà Tiên 712 0
Con cháu họ Mạc còn được tiếp tục làm quan cho Chúa Nguyễn, Nguyễn Vương và triều đình nhà Nguyễn cho đến năm 1829 (đời vua Minh Mạng).

Trừ một thời gian gián đoạn ngắn trong khoảng 1809-1816.Sau đây là vài sự kiện sơ lược về gián đoạn này.

Năm 1780 Mạc Thiên Tích mất, con là Mạc Tử Sanh và kế đó là Mạc Tử Thiêm, liên tiếp thay nhau làm Trấn thủ Hà Tiên. Từ năm 1807 Mạc Công Du (con trưởng của Mạc Tử Sanh) được làm quyền Trấn thủ Hà Tiên trong khi chú là Tử Thiêm được đi sứ ở Thái Lan.

Năm 1809 (Gia Long năm thứ 8) Mạc Tử Thiêm chết, Mạc Công Du, theo lẽ được cử thay thế. Nhưng Mạc Công Du vào lúc ấy vừa bị triều đình gián chức (vì một vụ án liên hệ đến việc bán người hầu của một quan viên lớn khác), trong khi Mạc Công Tài (con của Mạc Tử Thiêm) lại còn nhỏ, nên triều đình cử người (không phải họ Mạc) làm Trấn thủ Hà Tiên cho đến năm 1816. Trong lúc đó vào năm 1813 vụ án của Mạc Công Du được sáng tỏ, nên Mạc Công Du được triều đình phong chức Phó sứ của phái bộ ngoại giao đi công cán ở Thái Lan.

Năm 1816 Mạc Công Du được phong chứ Hiệp Trấn Hà Tiên (Phó Trấn thủ, dưới quyền của Trấn thủ Trương Phúc Giáo). Năm 1918 được thăng chức Trấn thủ Hà Tiên. Mạc Công Du cai trị Hà Tiên Trấn cho đến năm 1829.

Dưới đời vua Minh Mạng, họ Mạc không còn cai trị Hà Tiên nữa, vì một số các con cháu họ Mạc, đã nhận lãnh quan chức từ Lê Văn Khôi và do đó bị xem như dính liếu tới việc Lê Văn Khôi nổi loạn chống lại triều đình.

Related Articles

Add Comment